| 20 تیر 1399
En | 
Loading
 • مشخصات مالک/مالکین

 • مشخصات وکیل قانونی

 • مشخصات پلاک ثبتی

 • فایلهای مورد نیاز جهت بارگزاری

  تذکر: فایلهای قابل ارسال با فرمتهای jpg,png,pdf,zip,rar مجاز هستند و حجم فایلها باید کمتر از 8 مگا بایت باشد.
 • اشخاص حقوقی

 • سایر سوابق

 • توضیحات

 • *استعلامات بررسی سابقه دولتی بودن پلاک میبایست از سوی مراجع رسمی(ادارات ثبت، شهرداری، دفاتر اسناد رسمی و...) ارائه گردد. در خصوص اراضی فاقد سند مالکیت، ارائه درخواست استعلام از ادره ثبت محل الزامیست. در خصوص استعلامات واصله موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، ضمیمه نمودن گزارش هیات ثبتی و مشروح جریان ثبتی در بخش اول فایل های موردنیاز جهت بارگزاری ضروریست.

  ** نقشه جانمایی میبایست دارای اصل مهر و امضاء کارشناس رسمی واجد شرایط بوده و موقعیت ملک با حروف مشخص از حیث مشخصات ثبتی و ششدانگ یا قسمتی بودن توسط کارشناس رسمی تعرفه گردد. جهت انتخاب کارشناس رسمی ضمن مراجعه به یکی از سایت های ذیل کارشناسی را انتخاب نمایید که دارای یکی از تخصص های جانمایی پلاک و یا پیاده سازی اراضی بر روی نقشه باشد.

  http://www.judiciarybar.ir (سایت کارشناسان رسمی قوه قضاییه)

  http://karshenasan.ir (سایت کارشناسان رسمی دادگستری)

   ***در صورت تفویض وکالتنامه، ارائه کلیه وکالتنامه های تفویضی الزامیست.

  نحوه اعلام نتیجه بررسی: پس از تایید نهایی مدارک و ارسال پیامک، شخص پیگیری کننده، با در دست داشتن تصویر مصدق مدارک ابرازی؛ در تاریخ اعلامی توسط کارشناس مربوطه به این اداره کل مراجعه می نماید. در روند کار هرگونه نقص یا ارجاعی از طریق پیامک اعلام می گردد.