چهارشنبه، 7 خرداد 1399
En | 
Loading
 • مشخصات مالک / مالکین

 • مشخصات ثبتی پلاک مورد درخواست جهت طرح در کمیسیون

 • فایلهای مورد نیاز جهت بارگزاری اشخاص حقیقی

 • تذکر: فایلهای قابل ارسال با فرمتهای jpg,png,pdf,zip,rar مجاز هستند و حجم فایلها باید کمتر از 8 مگا بایت باشد.

 • فایل های مورد نیاز جهت بارگزاری – اشخاص حقوقی

*

در خصوص اراضی فاقد سند مالکیت، موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در بخش فایل مربوط به تمام صفحات سند، فایل گزارش هیات ثبتی  به انضمام جریان ثبتی را بارگذاری نمایید.

**

 • 1-نقشه جانمایی می بایست دارای اصل مهر و امضا کارشناس رسمی واجد شرایط بوده و موقعیت ملک با حروف مشخص از حیث پلاک اصلی، فرعی، مساحت، شماره قطعه و پلاک مفروزی، ششدانگ یا قسمتی بودن ضمن قبول مسئولیت جانمایی توسط کارشناس رسمی تعرفه گردد.
 • 2-جهت انتخاب کارشناس رسمی ضمن مراجعه به یکی از سایتهای ذیل کارشناسی را انتخاب نمایید که دارای یکی از تخصص های جانمایی پلاک و یا پیاده سازی اراضی بر روی نقشه باشد

 

سایت کارشناسان رسمی قوه قضاییه: http://www.judiciarybar.ir

سایت کارشناسان رسمی دادگستری: http://karshenasan.ir

 • 1-برای اراضی که نقشه 1:2000 رنگی هوایی موجود نمی باشد، می بایست موقعیت پلاک بر روی تصویر ماهواره ای گوگل ارث جانمایی و ممهور به مهر و تایید کارشناس رسمی دادگستری گردد.

 

***

در صورت در اختیار داشتن گواهی مهلت عمران، گواهی 6و8 یا تصویر نطریه کمیسیون ماده 12 و یا هر گونه گواهی و مجوز از سوی این اداره کل، تصویر آن پیوست گردد.

 

 

 

توضیحات : 

 • 1-در صورت ارائه وكالتنامه حق پيگيري، اخذ و ابلاغ راي كميسيون ماده 12 صراحتاً بيان شود.
 • 2-در صورت عدم نياز به طرح در كميسيون(حسب مطابقت با موارد مندرج در ضوابط و دستورالعمل ها) پاسخ استعلام ظرف 2 الی 4 روز کاری ارسال می گردد.
 • 3-طبق ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مهلت رسيدگي و پاسخگويي به پرونده هاي مطروحه در كمسيون ماده 12، از زمان تكميل پرونده در صورت عدم نقص، 30 روز كاري مي باشد.
 • اراضي و املاك مورد استعلام مي بايست بلا معارض و قابل بازديد باشند4-.
 • 5-موقعيت اراضي و املاكي كه از سوي مالك يا وكيل وي تعرفه مي گردد مي بايست منطبق به اسناد مالكيت و نقشه هوايي ارائه شده باشد. در صورت هرگونه مغايرت تبعات آن متوجه مالك و مرجع تاييد كننده نقشه خواهد بود.
 • 6-گردش كار مزبور و زمانهاي اعلامي در خصوص كليه اراضي و املاك با وضعيت مشخص و عادي ثبتي، مالكيتي و ... بوده و در پرونده هايي كه نياز به بررسي بيشتر دارند به اقتضاء آن زمان بيشتري مي طلبد.
 • 7-ارائه تصویر مصدق کلیه مدارک ابرازی در زمان تشکیل پرونده الزامی است.
 • 8-ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی انحصار وراثت و واریز مالیات بر ارث و قیومیت وراث صغیر و شناسنامه و کارت ملی کلیه وراث (در صورت فوت مالک) الزامی است
 • 9-در صورت داشتن هر گونه مدارکی دال بر عمران پلاک (پروانه، پایانکار، مفاصا حساب، نوسازی و ...)مقتضی است قبل از مراجعه به کمیسیون ماده 12 به کارشناس مربوطه در اداره املاک ارائه گردد.
 • 10-ارائه هر گونه مدارک دال بر احیاء و عمران زمین قبل از تاریخ 5/4/58