| 29 مهر 1399
En | 
دکتر آخوندی به همراه استاندار تهران مهندس مقیمی و نماینده مجلس شهرهای قدس و شهریار و ملارد از سایت مسکن مهر صفا دشت شهریار بازدید کردند.
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397
وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی تحت‌عنوان شهردار تهران به اهمیت و تاثیر انتخاب شهردار یک شهر با نگاه ملی به آینده توسعه شهری در ایران پرداخت .
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397