30 مهر 1400
En | 

دسترسی آزاد به اطلاعات

در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاه های عمومی و دولتی موظفند اطلاعات عمومی تولید شده در دستگاه خود را در اختیار تمامی شهروندان ایرانی قرار دهند. از این رو وزارت راه و شهرسازی و سازمان های زیرمجموعه آن خود را مکلف می دانند تا تمامی اطلاعات (غیر از اطلاعات محرمانه) را در اختیار شهروندان قرار دهند. شهروندان برای دسترسی به اطلاعات، نوع اطلاعات درخواستی خود به همراه سازمان مربوطه (در صورت اطلاع) را وارد نمایند. جهت مشاهده گزارش عملکرد قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران کلیک کنید.

همچنین می توانید به سامانه های زیر جهت دسترسی به اطلاعات مراجعه نمایید: