30 مهر 1400
En | 

محاسبات مربوط به ماليات وعوارض و حقوق دولت

طبق ماده 104 ق­­م (قانون مالیات­های مستقیم) ، از كل پرداخت ناخالص هر صورت وضعیت از طرف ذیربطان مندرج در بند الف ماده 95 ق­م كه در این ذیحسابی اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل شركت­های مشاور و یا پیمانكار را شامل می­گردد، مبلغ سه درصد (3%) آن با نام مالیات تكلیفی و بعنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت كننده وجوه) كسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز و رسید آن به مودی تسلیم می­گردد.

تبصره 1 : در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد كارفرما مكلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 : در مواردی كه منابع درآمد مذكور در این ماده كلاً از پرداخت مالیات معاف باشد كسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و كسب نظر اداره امور مالیاتی محل، منتفی است.

تبصره 3 : در مواردی كه وجوه مذكور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال گردد تودیع كننده مكلف به كسر مالیات نخواهد بود و انجام تكالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر می­كنند.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده به موجب تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از ابتدای سال 1393 به نرخ 3/5 درصد می­باشد، این مقدار به اضافه 7/2 درصد عوارض كه مجموعاً 8 درصد از مبلغ ناخالص پرداختی را شامل می­گردد در قبال ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده مودی ( بعنوان مفاصا حساب تسویه مالیات بر ارزش افزوده در دوره­های قبل و تمدید تا تاریخی معین از زمان آتی)، به حساب پیمانكار و یا شركت مشاور واریز میگردد و اطلاعات آماری واریز مالیات بر ارزش افزوده با جزئیات كامل مشخصات مودی مالیات بر ارزش افزوده، مقدار وجه، شماره قرارداد و... به صورت دوره­های سه ماهه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال می­گردد