| 20 تير 1399
En | 
بیمه نامه

بیمه نامه

تاریخ انتشار: 1397/12/19|   بازدید: 135 |  print

فرانشیز بیمه نامه از 30 درصد به 10 درصد کاهش یافت

 

به اطلاع می رساند 

فرانشیز پرداختی سهم بیمار در خصوص هزینه هایی که بیمه شدگان در مراکز درمانی طرف قرارداد سهم بیمه پایه (با استفاده از دفترچه بیمه درمان ) انجام می گردد بدون کسر فرانشیز و تا سقف تعهدات مورد نظر و در خصوص هزینه هایی که بصورت آزاد پرداخت می گردد از تاریخ 97/11/1 ، 10 درصد می باشد.

جهت مشاهده کلیک کنید