| 20 تير 1399
En | 
طنین کارت هوشمند

طنین کارت هوشمند

تاریخ انتشار: 1398/03/20|   بازدید: 167 |  print

ورود شما را به خانواده مشتریان شرکت طنین موجهای آبی خیر مقدم عرض می نماییم. کارت اعتباری که حضورتان تقدیم شده است به منظور استفاده از خدمات مشترک فرهنگی و ورزشی طراحی و تولد گردیده. لذا خواهشمند است جهت اطلاع از فهرست مجموعه های پذیرنده کارت به خدمات پذیرایی مراکز مراجعه فرمایید.