| 20 تير 1399
En | 
تشریح راهبردهای طرح مجموعه شهری تهران

تشریح راهبردهای طرح مجموعه شهری تهران

تاریخ انتشار: 1398/08/13|   بازدید: 95 |  print

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن اشاره کرد و گفت:با توجه به محدوديتهاي توسعه مجموعه شهري تهران بويژه در زمينه تأمين آب و ضرورت كنترل و به منظور مهار و جلوگيري جدي از افزايش جمعيت مجموعه می بایست اقداماتی در دو سطح ملی و شهری تهران انجام گیرد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه وشهرسازی استان تهران مهندس شیدا باقری گفت: در مجموعه شهری تهران سقف جمعيتي 15ميليون نفر به ازاي تحقق جمعيت 101/6 ميليون نفري كشور و سقف جمعيتي 14 ميليون نفربه ازاي تحقق جمعيت 92/3 ميليون نفري كشور در سال 1400 تعيين مي شودکه به منظور

تحقق يافتن هدف جمعيتي فوق اقدامات در دو بخش بنيادي درسطح ملي و سطح مجموعه شهري تهران

 مي بايست انجام پذيرد.

وی با تشریح راهبردهای طرح مجموعه شهری تهران افزود: كاهش تمركز جمعيت و فعاليت در شهر تهران و توزيع آنها در ساير كانونهاي جمعيتي مصوب مجموعه ايجاد انسجام ، ساماندهي و تجهيز كانونهاي جمعيتي عمده مجموعه و تقويت ارتباط بين آنها استفاده حداكثر از توان و ظرفيت زيرساختهاي موجود بازنگري در سياستها و برنامه هاي اسكان جمعيت در سطح ملي و استاني با تأكيد برحل ومسأله اسكان غيررسمي و تأمين مسكن كم درآمدها از مهمترین راهبردهای این طرح بیان می شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به مهمترین اقدامات سطح مجموعه شهری تهران گفت: تقويت و تجهيز كانون هاي اصلي تمركز )حوزه هاي شهري( و شهرهاي جديد جهت تمركززدايي از تهران اولین اقدام مهم است. گام بعدی حفاظت از اراضي كشاورزي ، توسعه فضاي سبز و جلوگيري از گسترش بي رويه و پراكندگي استقرار جمعيت و فعاليت در سطح مجموعه می باشد.

 باقری ادامه داد: بازنگري در ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صنايع و تأكيد بر تبديل آنها به صنايع پاك و

داراي فناوري پيشرفته ،تعيين سقف جمعيت 7.650.000 نفر براي محدوده شهر تهران و توقف توسعه مسكوني در

مناطق 21 ، 22 و اراضي شرق تهران و خروج تدريجي حدود 250 هزار شغل از تهران هم در مهمترین اقدامات دیگر تعریف شده است.